بارگیری...


لطفا قبل از ارسال فرم،هزینه ثبت نام لیگ مورد نظرخود را به شماره کارت 6037697592848862 بانک صادرات به نام احمد کمالی واریز کرده و شماره پیگیری مبلغ واریزی را در کادر مربوطه فرم ثبت نام وارد نمایید.
هزینه ثبت نام لیگ فوتبالیست 50 هزار تومان
هزینه ثبت نام لیگ جنگجو 50 هزار تومان
هزینه ثبت نام لیگ تعقیب خط پیشرفته 100 هزار تومان